2 % z dane     

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

Aj tento rok máte právo sami rozhodnúť o tom, na aký účel budú využité 2% Vašich daní. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o tom môžu rozhodnúť právnické aj fyzické osoby.

Chcete pomôcť Vašej škole? Bude Vás to stáť jedine trocha času.

 Ak sa to rozhodnete využiť, podporte sami seba a svoje deti na účet :

Rodičovského združenia pri ZŠ Budatínska 61 v Bratislave 

číslo účtu : 0011475482 / 0900

IČO :   17 3 1 9 6 17 0 5 7

právna forma - občianske združenie

 

1. POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV
 • požiadajte vo svojej mzdovej učtárni o vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov za rok 2017"

 • vyplňte (podľa údajov z predchádzajúceho tlačiva) tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za rok 2016" (suma musí byť minimálne 3,00 € )

 • obe tlačivá, pošlite/doručte na daňový úrad, na ktorom je evidovaný Váš zamestnávateľ (termín doručenia: najneskôr 30.4.2018)

 • viac info na www.rozhodni.sk

2. POSTUP KROKOV PRE DAŇOVNÍKOV PODÁVAJÚCICH DAŇOVÉ PRIZNANIE
 
 • vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za rok 2017" (suma musí byť minimálne  3,00 €)

 • pošlite/doručte tlačivo na príslušný daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska (termín doručenia: najneskôr do 15.apríla 2018, resp. do 15 dní po termíne splatnosti dane a podania daňového priznania, ak ste požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania)

 • viac info na www.rozhodni.sk

   

3. POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
 
 • Po zaplatení dane právnická osoba predloží miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane, ktorá je minimálne 3,00 € pre jedného prijímateľa, sa má poukázať ňou určenému prijímateľovi alebo viacerým prijímateľom

 • viac info na www.rozhodni.sk

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane obsahuje:
 

 • presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka

 • sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane

 • uvedenie výšky sumy pripadajúcej na každého prijímateľa

 • Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:

 • daňovník predloží vyhlásenie správcovi dane do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane (najneskôr do 15.4.2018)

 • daňovník nemá do lehoty na podanie vyhlásenia podľa písmena a) nedoplatok na dani

Poznámka:
Pri podávaní vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby v roku 2018 za zdaňovacie obdobie roka 2017 sa postupuje podľa zákona o dani z príjmov, pričom pri posudzovaní splnenia podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov sa použije ustanovenie § 51a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 247/2002 Z. z.
(zdroj: www.rozhodni.sk)

TLAČIVÁ SI Stiahnite TU zamestnanci - vyhlásenie

                                                  zamestnanci - potvrdenie o zaplatení dane

Právnické aj fyzické osoby -         na internete

Peniaze sú pod kontrolou rodičov a budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich detí

 • úpravu priestorov našej školy

 • spríjemnenie rôznych detských akcií

 • podporu rôznych aktivít žiakov   

V tomto roku ste našim deťom touto formou poukázali 1 400 €.

Ďakujeme Vám, ktorí ste 2% z dane poukázali našej škole aj za rok 2016.
 

 Späť na Úvod