O škole

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ  Budatínska 61 bola uvedená do prevádzky v roku  1983 t. č. je 33 ročná budova. Právnu subjektivitu získala 1.6.1997. Kapacitne je projektovaná na 27 tried plus odborné učebne, bazén, 2 telocvične, školský športový areál, školská jedáleň..

 V školskom roku 2016 / 2017 máme 25 tried. Na prvom stupni štrnásť,  na druhom jedenásť tried a 10 oddelení ŠKD.

Je v nich spolu 521 žiakov. Na  I. stupni je 316 a na II. stupni 205 žiakov.

O ich vzdelanie a výchovu sa stará 33 učiteľov a 10 vychovávateliek.

Pomoc pri niektorých problémoch ochotne poskytne školská psychologička .

O zdravý úsmev dbá u nás pani zubná lekárka v zubnej ambulancii na škole.

Naši žiaci využívajú pre svoj rozvoj telocvičňu, počítačovú  učebňu, odborné učebne na : fyziku, prírodopis, chémiu, etickú, cudzie jazyky, videomiestnosť, kuchynku a aj malé políčko na pestovateľské práce.

Lokalita: Lúky II, III

Školský obvod: Budatínska (čísla 29 a vyššie) a všetky párne čísla, Beňadická (okrem nepárnych čísel 9-21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1-23) a všetky párne čísla, Znievska.

Učebné varianty:

I. stupeň: 1.- 4. ročník  podľa  ŠkVP  a  ŠVP

II. stupeň: 5. - 9.  ročník  podľa  ŠkVP  a ŠVP

Projekty: Škola podporujúca zdravie, INFOVEK –eSlovakia, Adamko hravo-zdravo , Zdravý úsmevSprávaj sa normálne,.... Záujmové krúžky: práca s počítačom 1. st., anglický jazyk, výtvarný, stolný tenis, športové hry, plávanie, tenis, internetový, práca s počítačom 2.st., volejbal- vybíjaná, novinársky „Novinári pre tretie tisícročie“, výtvarný, stolný tenis, tenisový, strelecký krúžok,, turistický , matematický , slovenčina trochu inak , rozhlasový.   

Iné zaujímavosti: škola má bazén, školský časopis „Hlásnik“, školský parlament, pestrá činnosť školského klubu detí, účasť v súťažiach a olympiádach :M, BIO, FO, CHO, GO, olympiáda v Aj, Nj, výtvarné súťaže, súťaže v Sj a literatúre, vo futbale, volejbale, prehadzovanej hokejbale, plavecké súťaže  jednotlivcov,  miesto + cena poroty -Dobšinského  ľudové rozprávky- výtvarná súťaž usporiadaná Maticou Slovenskou.

V  školskom roku 2005/2006 školu k 30.06.2006 navštevovalo 531 žiakov. Na I. stupni bolo 8 tried - 211 žiakov, 5 oddelení ŠKD, na II. stupni 14 tried - 320 žiakov.

V školskom roku 2006/2007  školu k 30. 06. 2007 navštevovalo 491 žiakov. Na I. stupni 206               v  9 -triedach,  na II. stupni 285 v 13 -triedach , 5 oddelení ŠKD .

V školskom roku 2007/2008  školu k 31.08.2008 navštevovalo 462 žiakov. Na I. stupni 192 v  8 -triedach,  na II. stupni 270 v 12 -triedach ,5 oddelení ŠKD .

V školskom roku 2007/2008  školu k 31.08.2009 navštevovalo 434 žiakov. Na I. stupni v  9 -triedach,  na II. stupni v 11 -triedach ,6 oddelení ŠKD .

V školskom roku 2008/2009  školu k 31.08.2009 navštevovalo 430 žiakov.   Na I. stupni 9 tried ,  II. stupni 11 tried , 6 oddelení ŠKD .

V školskom roku 2009/2010  školu k 31.08.2009 navštevovalo 375 žiakov.   Na I. stupni 8 tried ,  II. stupni 10 tried , 6 oddelení ŠKD .

 školskom roku 2010/2011  školu k 31.08.2009 navštevovalo 379 žiakov.   Na I. stupni 9 tried ,  II. stupni 10 tried , 6 oddelení ŠKD .

K 15.9.2011 školského roku 2011/2012 navštevuje školu  367  žiakov.   Na I. stupni 8 tried ,  II. stupni 10 tried , 6 oddelení ŠKD .

K  15.9.2012 školského roku 2012/2013 navštevuje školu  372  žiakov.   Na I. stupni 9 tried ,  II. stupni 10 tried , 6 oddelení ŠKD .

K  15.9.2013 školského roku 2013/2014 navštevuje školu  394  žiakov.   Na I. stupni 11 tried ,  II. stupni 9tried , 7 oddelení ŠKD .

K  15.9.2014 školského roku 2014/2015 navštevuje školu  449  žiakov.   Na I. stupni 12 tried ,  II. stupni 10tried , 8 oddelení ŠKD .

K  15.9.2015 školského roku 2015/2016 navštevuje školu  475  žiakov.   Na I. stupni 14 tried ,  II. stupni 10 tried , 9 oddelení ŠKD .

K  15.9.2016 školského roku 2016/2017 navštevuje školu  521  žiakov.   Na I. stupni 14 tried ,  II. stupni 11 tried , 10 oddelení ŠKD .

K   15.9.2017 školského roku 2017/2018 navštevuje školu  561  žiakov.   Na I. stupni 15 tried ,  II. stupni 11 tried , 10 oddelení ŠKD .

 

 

 

Naše logo:

 

                               

 

----------------------------------------------------------------------------------

                                                     Späť na Úvod