Oznamy

Úvod                      

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

Zaujímavé web stránky

2 % z dane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
Vyučovanie v prvom polroku školského roku 2017/2018 sa začne                                                                                     4.septembra  2017(pondelok) a trvá do 31. januára 2018(streda).

Vyučovanie v druhom polroku školského roku 2016/2017 sa začne                                                                                          1.februára 2018 (štvrtok) a končí 29. júna 2018 (piatok).

 

 Prázdniny:

 

  Jesenné :         30. 10. - 31. 10. 2017, vyučovanie začne 2. 11. 2017 (štvrtok)

  Vianočné :      23. 12. 2017- 5. 1. 2018, vyučovanie začne  8. 1. 2018 (pondelok)

  Polročné :        2. 2. 2018 (piatok), vyučovanie začne 5. 2. 2018  (pondelok)

  Jarné :    5. 3. -  9.3. 2018, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

  Veľkonočné :  29. 3. - 3. 4. 2018, vyučovanie začne 4. 4. 2018 (streda)

  Letné :            2. 7. 2017 - 31. 8. 2018, vyučovanie začne 3. 9. 2018 (pondelok)     

 

Termíny pedagogických rád:              Čas: 14,00 - 15,00

S T R E D A: 

13.09.2017, 22.11.2017, 24.01.2018,  25.04.2018 , 21.06.2018       

Zasadnutia MZ a PK - pred konaním pedagogickej rady:

  6.9.-13.9.2017,     15.11. -22.11.2017,    17.1. -24.1.2018, 

 18.4. -25.4.2018,  14.6. -21.6.2018

 Účelové cvičenie v teréne pre II.stupeň:

  27.10.2018   a   22.6.2018     -    teoretická časť  +  praktická časť,

Didaktické hry pre I. stupeň:

22.6.2018    -    teoretická časť  +  praktická časť,

 Zasadnutia TA, RR,    V zborovni    17,00   - RR

TA RZ      1.st       začiatok v triede o 17,30

                 2.st       začiatok v triede o 17,45

 september  13.9.2017 zasadnutie RR- po skončení  TA o 18,00 hod

 ( Pri zmene spresnenie  tr. učiteľom vždy prostredníctvom internetovej žiackej knižky )

 13.9.2017 TA,RR  = 22.11.2017 TA,RR  =   24.1.2018 TA,RR  =  25.4.2017

  TA,RR  = 6.6.2018 TA,RR  

( Individuálne konzultácie možno dohodnúť s  vyučujúcim príslušného predmetu .       

  Na konzultácie využívať čas   od 12,00 - 15,30 )

        -----------------------------------------------------------------

Vzdelávací  poukaz

Informácia pre žiaka a jeho rodiča


Vzdelávací  poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole  alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu,  ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.
 

Škola poskytuje v školskom roku 2015/2016 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch:    

 

 

KRÚŽOK

ROČNÍK

V E D Ú C I

 

 

 

 

 1.

Futbalový

(2.roč.)

p. Jurigová

 2.

Výtvarný

(2.-4.)

p. Poláková

 3.

Plavecký

(1.-9.)

p. Pyšová, p. Široký

 4.

Športové hry

(2.-4.)

p. Dudoma

 5.

Internetový, práca s PC

(3.-4.)

p. Vallová

 6.

Happy English

(1.-2.)

p. Wirthová

 7.

Turistický TRAMP (4.-9.) p. Boboková

 8.

Strelecký (5.-9.) p. Kostelecká

 9.

Volejbalový     Ch+ D

(5.-9.)

p. Kostelecká

10. Stolný tenis (5.-9.) p. Boboková

11.

Vybíjaná

(5.-9.)

p. Matušková

12.

Matematický

(5.-7.)

p. Matušková

13.

Matematický         

(8.-9.)

p. Kostelecká

14.

Literárny "Prednášam -teda som" (5.-9.) p. Uhríková
15. Výtvarný (5.-9.) p. Poláková
16. Môj kamarát počítač (1.stupeň) p. Lacková
17. Šikovníček (2. stupeň) p. Bačeková

18.

Vybíjaná

(1.stupeň)

p. Chovancová

       
       

 

     

 

     

 

     

 

     
       
Vzdelávací  poukaz žiak odovzdá  triednemu učiteľovi najneskôr do  22.09.2017
 

 

Rodičovský servis - Všetko čo ste o školstve potrebovali vedieť.

http://www.plusprevas.sk/

---------------------------------------------------------------------

Kultúrne   poukazy

Základné informácie

Ciele a zámery programu Kultúrne poukazy 2018

Dotačný program Kultúrne poukazy je určený pre žiakov základných škôl, pre študentov stredných škôl a pre pedagogických pracovníkov týchto škôl zamestnaných na plný alebo skrátený pracovný úväzok, ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

Ciele programu Kultúrne poukazy 2014 vychádzajú z aktuálneho stavu kultúry na Slovensku, pričom zohľadňujú legislatívnu, inštitucionálnu, ako aj ekonomickú situáciu. Sú to tieto ciele:

• podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,

• vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,

• podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,

• podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov
   o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
• prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou
  kategóriou.


Čo je kultúrny poukaz?
 

Kultúrny poukaz je finančný poukaz v hodnote 4 €, ktorý platí jeden kalendárny rok. Kultúrny poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na konkrétny rok pre žiaka a pedagóga zamestnaného na plný alebo skrátený pracovný úväzok základnej školy alebo strednej školy, ktorý môže využiť na návštevu kultúrnych podujatí a aktivít. Môže ho použiť na uhradenie vstupného napr. v divadlách, galériách, múzeách, kultúrnych strediskách alebo na uhradenie iných účastníckych poplatkov a služieb (napr. zaplatenie zápisného do knižnice).

Žiakom a pedagógom vydáva kultúrny poukaz príslušná základná alebo stredná škola.
O vydaní kultúrnych poukazov si vedie škola evidenciu (škola si vedie jednoduché záznamy napr. komu boli/neboli vydané kultúrne poukazy alebo vedie evidenciu o súhlase rodičov o poskytnutí konkrétneho počtu poukazov na organizované podujatie zo školy atď.).

 

viac na

www.kulturnepoukazy.sk

Späť na Úvod