Pre budúcich prváčikov

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                      

               

 

 

 

 

 

Zápis žiakov  do  1. ročníka pre šk. rok 2018/2019


Milí rodičia,

 

photo

 

 

 

6. a 7. apríla 2018 sa v Základnej škole Budatínska 61, uskutoční zápis  žiakov do 1. ročníka. Neváhajte a príďte, čaká Vás moderná škola a príjemní učitelia.

   

Ponuky   na  školský  rok  2018/2019:

Školský vzdelávací program

-          vyučovanie ANJ od 1. ročníka

-          voliteľné predmety Regionálna výchova, Environmentálna výchova,  

            v   rámci povinnej  TEV  je 1 hodina týždenne venovaná plaveckému 

            výcviku 

 

V priebehu školského roka bohatá ponuka aktivít

-          matematické súťaže: Pytagoriáda, Maksík, Klokanko,

-          recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Rétorika

-         podujatia pri príležitosti Dňa knižníc, pravidelné návštevy mestskej 

          knižnice  spojené s besedami

-          výtvarné a literárne súťaže, koncerty a divadelné predstavenia

-          športové súťaže, dopravná výchova na kolobežkách, Deň športu

-          diskotéky, karneval, noc v škole

-          imatrikulácia prvákov, oslava MDD

-          školské vianočné trhy, vianočné besiedky, príchod Mikuláša

-          výlety a exkurzie, školy v prírode

-          olompiáda a ďalšie projekty s environmentálnym zameraním

-          projekty a aktivity organizované  vychovávateľkami v ŠKD

 

Projekty v primárnom vzdelávaní

-          Zdravý úsmev, Modrá škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši

           Moja prvá škola- Kozmix, ibobor- využívanie IKT, Osmijanko- rozvoj

           čitateľskej gramotnosti, preventívne aktivity v spolupráci s PZ SR

 

Záujmové útvary v primárnom vzdelávaní

-          športové: plávanie, futbal, vybíjaná, športové hry

-          počítačové: internetový krúžok ,môj kamarát počítač

-          iné: výtvarný krúžok, happy english

 

Možnosť spolupráce rodičov a žiakov so školskou psychologičkou

-     odborné poradenstvo pre žiakov, rodičov a učiteľov

 

Činnosť školského klubu detí- pred vyučovaním od 6.00 a po vyučovaní do

                                                         17.30 hod.

Školská jedáleň poskytuje chutné a zdravé desiate a obedy

 

Ambulancia zubnej lekárky- poskytuje prevenciu a ošetrenie v budove školy

 

Spolupráca s materskými školami- spoločné akcie, plavecký výcvik,

návštevy školákov v ZŠ, čítanie prvákov pre škôlkarov

 

 

 

Budete mať prváka?
Informačný letáčik pre rodičov

Vážení rodičia!

      
Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Podľa skúseností pracovníkov centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.
      Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.
      Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.
      Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.


BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • mať správne stravovacie a hygienické zručnosti
 • vyjadrovať sa plynule
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby
 • spočítať predmety do "päť"
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

      Je pravdepodobné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a požiadavky a je dobre pripravené na školu.
      Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
      Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžeme spolu s riaditeľstvom základnej školy (len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

Podrobnejšie informácie o vstupe dieťaťa do 1. ročníka nájdete na www.rodinka.sk.

Pomôcky pre žiakov 1. ročníka

veľký zošit bez linajok – formát A4                   1ks                                               

 -  obaly na zošity a Šlabikár                                                                                      

 -  ceruzky č. 2                                                          2ks                                                

-  plniace pero na atrament                                    2ks                                                

 -  sada farbičiek                                                                                                             

-  súbor zošitov k Šlabikáru – len po dohode s tr. uč. na začiatku šk. roka            

výtvarná výchova :  vodové  farby, štetec plochý a guľatý,                      

    pohárik na vodu, nožnice, farebný papier, lepidlo

telesná výchova :    cvičebný úbor, tenisky s bielou podrážkou, vrecko na

    uloženie vecí – všetko  

    s vyznačeným menom                                                             

hygienické potreby: uterák, mydlo, toaletný papier                                           

-  prezuvky s bielou podrážkou uložené vo vrecku – všetko s vyznačeným 

    menom

 

                                          Späť na Prvákov